Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Uw toegang tot en gebruik van www.dentsplysirona.com (de 'Website'), inclusief inhoud, functionaliteit en diensten die op of via de Website worden aangeboden, zijn onderworpen aan de volgende gebruiksvoorwaarden en alle geldende wetten. Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u de Website begint te gebruiken. Door de Website te bezoeken en hier doorheen te navigeren, accepteert u deze gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid zonder beperking of kwalificatie, en stemt u ermee in hierdoor gebonden te zijn. Ook erkent u hiermee dat andere overeenkomsten tussen u en Dentsply Sirona betreffende dit onderwerp ondergeschikt zijn aan deze gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden of het privacybeleid, mag u deze Website niet gebruiken.

Uitsluitend voor informatieve doeleinden.

Deze Website is niet bedoeld voor medische spoedgevallen. Gebruik deze Website niet voor het rapporteren van ongewenste voorvallen. Als u een tandarts/arts bent, volg dan de regelgeving zoals deze in uw land van kracht is. Deze Website kan soms informatie bevatten verband houdende met diverse medische aandoeningen, gezondheid of fitheid van mensen. Dit is uitsluitend voor informatieve doeleinden bedoeld en niet als vervanging voor het advies dat u heeft gekregen van uw eigen tandheelkundige of andere medische beroepsbeoefenaar. U dient de informatie op deze Website niet te gebruiken voor het stellen van een diagnose van een gezondheidsprobleem of ziekte. U dient altijd uw eigen tandheelkundige en medische adviseurs te raadplegen.

Intellectuele eigendomsrechten.

Deze Website en de volledige inhoud, kenmerken en functionaliteit (inclusief maar niet beperkt tot alle informatie, software, tekst, weergaves, afbeeldingen, video en audio, en het design, de keuze en de opmaak daarvan) zijn het eigendom van Dentsply Sirona, haar licentieverstrekkers of andere leveranciers van dergelijk materiaal en worden beschermd door de wetgeving van de Verenigde Staten en wetgeving inzake internationaal auteursrecht, handelsmerken, patenten, handelsgeheimen, en overige intellectuele eigendomsrechten of eigendomsrechten, zoals van toepassing. Voor alle tekst, opmaak (inclusief zonder beperking de keuze, coördinatie en weergave van materiaal op de Website), afbeeldingen, illustraties, animaties, tools, widgets, applicaties, advertenties, video's, muziek, geluiden, artikelen, kopij, creatieve materialen, foto's, handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen en logo's, en andere materialen en informatie op deze Website (gezamenlijk de 'Inhoud') gelden de intellectuele eigendomsrechten van Dentsply Sirona, haar dochterondernemingen en gelieerde bedrijven, en hun respectievelijke licentieverstrekkers en licentienemers.

Recht op gebruik van de Website.

Het is u op basis van deze gebruiksvoorwaarden uitsluitend toegestaan deze Website voor persoonlijk of intern zakelijk gebruik te gebruiken. Het is niet toegestaan materiaal van deze Website te reproduceren, te verspreiden, aan te passen, afgeleid werk hiervan te creëren, of het materiaal openbaar weer te geven, uit te voeren, opnieuw te publiceren, te downloaden, op te slaan of door te sturen, met uitzondering van het volgende: (1) u mag tijdelijk kopieën van dergelijke materialen opslaan op uw computer om deze materialen incidenteel te bekijken; (2) u mag bestanden opslaan die automatisch door uw webbrowser worden opgeslagen voor verbeterde weergave; (3) u mag een redelijk aantal bladzijden van de Website afdrukken of downloaden voor uw persoonlijke of interne zakelijke gebruik en niet voor verdere reproductie, publicatie of verspreiding; (4) als applicaties voor een computer, mobiele telefoon of andere applicaties worden verstrekt om te downloaden, mag u uitsluitend een enkel exemplaar voor uw computer of mobiele apparaat downloaden, uitsluitend voor uw eigen persoonlijke of interne zakelijke gebruik, op voorwaarde dat u akkoord gaat gebonden te zijn door de licentieovereenkomst voor de eindgebruiker voor dergelijke applicaties; (5) indien functies van social media binnen bepaalde content worden verstrekt, kunt u die acties ondernemen die door dergelijke functies worden ondersteund. Het is niet toegestaan: (1) materiaal van de Website aan te passen; (2) illustraties, foto's, video- of audioseries of andere afbeeldingen te gebruiken zonder de daarbij behorende begeleidende tekst; (3) noten betreffende auteursrecht, handelsmerk of andere eigendomsrechten van materiaal van de Website te verwijderen of te wijzigen; (4) delen van de Website of diensten of materialen die beschikbaar zijn via de Website te bekijken of te gebruiken voor doeleinden die concurrerend zijn met Dentsply Sirona of ten gunste van een andere verkoper of derden. Indien u een deel van de Website afdrukt, kopieert, aanpast, downloadt of op andere wijze gebruikt, of een andere persoon toegang tot de Website geeft waarbij deze gebruiksvoorwaarden worden geschonden, vervalt uw recht om de Website te gebruiken per direct en dient u, naar keuze van Dentsply Sirona, kopieën van materialen die u heeft gemaakt, terug te geven of te vernietigen. Er worden geen rechten, aanspraken of belangen in of van de Website of van enige inhoud van de Website aan u overgedragen, en alle rechten die niet uitdrukkelijk zijn verleend, zijn voorbehouden aan Dentsply Sirona. Ieder gebruik van de Website dat niet uitdrukkelijk wordt toegestaan door deze gebruiksvoorwaarden vormt een schending van deze gebruiksvoorwaarden en kan een inbreuk vormen op auteursrechten, handelsmerk en andere wetten.

De handelsmerken, logo's, product- en dienstkenmerken, ontwerpen en slogans, ongeacht of deze geregistreerd of ongeregistreerd zijn (gezamenlijk de 'Handelsmerken') die worden weergegeven op de Website, zijn Handelsmerken van Dentsply Sirona en haar gelieerde bedrijven of licentieverstrekkers of hun respectievelijke eigenaren. Niets op deze Website mag worden uitgelegd als het verlenen, door implicatie, uitsluiting of anderszins, van een licentie of ander recht om Handelsmerken die op de Website worden weergegeven te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar van het handelsmerk. Uw gebruik van de Handelsmerken die op de Website worden weergegeven, of andere inhoud van de Website, met uitzonderling van datgene wat in deze gebruiksvoorwaarden wordt vermeld, is strikt verbonden. De Handelsmerken die worden weergegeven op de Website zijn geregistreerde en ongeregistreerde Handelsmerken van Dentsply Sirona en haar gelieerde bedrijven of licentieverstrekkers of hun respectievelijke eigenaren. De lijst die hier wordt vermeld, bevat Handelsmerken van Dentsply Sirona en de gelieerde bedrijven van
Dentsply Sirona, evenals Handelsmerken die op basis van een licentie worden gebruikt door Dentsply Sirona of door gelieerde bedrijven van Dentsply Sirona (waarbij Dentsply Sirona de rechten van derden in zulke merken volledig erkent). Om de leesbaarheid te verbeteren, gebruikt Dentsply Sirona noch voor haar eigen Handelsmerken, noch voor de Handelsmerken van derden, in de lopende tekst, op foto's en andere afbeeldingen op deze Website de symbolen ™ of ®. Echter, door deze symbolen weg te laten, doet Dentsply Sirona geen afstand van haar rechten op haar handelsmerken.

Ieder ongeoorloofd commercieel gebruik van deze materialen vormt een schending van Dentsply Sirona’s intellectuele eigendomsrechten en de volledige wettelijke rechten en rechtsmiddelen van Dentsply Sirona zijn hierop van toepassing.

Er wordt u geen recht verleend om de inhoud van deze Website in licentie te geven, opnieuw te publiceren, te verspreiden, te kopiëren, toe te wijzen, in sublicentie te verlenen, over te dragen, te verkopen, afgeleide werken voor te bereiden, of op andere, niet-persoonlijke wijze gebruik te maken van de Website. Niets van deze inhoud mag in enige vorm worden gereproduceerd of opgenomen in een informatiezoeksysteem, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, anders dan voor uw persoonlijk gebruik of ander gebruik dat nadrukkelijk wordt toegestaan door Dentsply Sirona. U mag de Website niet bezoeken of gebruiken op een wijze die de Website, of de ondersteunende servers of netwerken kan beschadigen of verstoren, of op een wijze die is bedoeld om de Website, de ondersteunende servers of netwerken te beschadigen of te verstoren, of om het gebruik van de Website door anderen te verstoren.

U mag geen automatische systemen (zoals robots, spiders, etc.) gebruiken om de Website te bezoeken. U stemt ermee in geen persoonlijk identificeerbare informatie van andere gebruikers van de Website te verzamelen of deze informatie te verkopen of op andere wijze te exploiteren.

Met uitzondering van de beperkte rechten die in deze gebruikersvoorwaarden worden verleend, worden alle rechten, aanspraken en belangen in en van de Website en de inhoud daarvan voorbehouden aan Dentsply Sirona en alle rechten, aanspraken en belangen in en van de Website en de Inhoud daarvan zijn het eigendom van Dentsply Sirona.

Amerikaanse wetgeving of overige wet- of regelgeving ten aanzien van export, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, kan van toepassing zijn op applicaties voor computers en mobiele telefoons of overige applicaties die beschikbaar zijn op deze Website. Dergelijke applicaties voor computers, mobiele apparatuur of andere applicaties van deze Website mogen niet worden gedownload in of geëxporteerd naar (1) (of naar een onderdaan of een ingezetene van) Cuba, Libië, Noord-Korea, Iran, Syrië, Soedan, of andere landen waarvoor de Verenigde Staten een embargo voor goederen heeft uitgevaardigd; of (2) iedereen die wordt vermeld op de lijst van de Speciaal Aangewezen Onderdanen (Specially Designated Nationals) van het Amerikaanse ministerie van Financiën (United States Treasury Department) of de lijst van het Amerikaanse Ministerie van Handel (United States Treasury Department) van personen aan wie bestellingen geweigerd moeten worden (Table of Deny Orders). Door het downloaden of gebruiken van de Inhoud, beduidt en garandeert u dat u zich niet bevindt in, onder controle staat van, of een onderdaan of een ingezetene bent van een dergelijk land, of vermeld staat op een dergelijke lijst.

DENTSPLY SIRONA BEHOUDT HET RECHT OM, ZONDER KENNISGEVING, DE TOEGANG TOT DEZE WEBSITE OF DE INHOUD DAARVAN TE WEIGEREN AAN IEDEREEN, UITSLUITEND NAAR GOEDDUNKEN VAN DENTSPLY SIRONA, OM WELKE REDEN DAN OOK, INCLUSIEF SCHENDING VAN DEZE GEBRUIKERSVOORWAARDEN, INCLUSIEF GEBRUIKSRECHTEN.

Informatie over u en uw bezoeken aan de Website.

Het privacybeleid is van toepassing op alle informatie die door Dentsply Sirona op deze Website wordt verzameld, inclusief gebruikersbijdragen (zoals verderop gedefinieerd).

Afwijzing van garanties.

Hoewel Dentsply Sirona alle redelijke inspanningen verricht om nauwkeurige en actuele informatie te vermelden op de Website, is de informatie die op of via de Website beschikbaar wordt gesteld, uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. Dentsply Sirona geeft geen garanties en doet geen voorstellingen wat betreft de nauwkeurigheid, volledigheid of bruikbaarheid van de informatie.

ALLES OP DEZE WEBSITE EN DE GEGEVENS DIE U TER BESCHIKKING WORDEN GESTELD VIA DE WEBSITE, WORDEN AAN U VERSTREKT 'ZOALS ZE ZIJN' ZONDER ENIGE GARANTIE, NOCH EXPLICIET NOCH IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, OF NIET-SCHENDING. DENTSPLY SIRONA GARANDEERT NOCH STELT DAT UW GEBRUIK VAN DE INHOUD GEEN SCHENDING VORMT VAN DE RECHTEN VAN DERDEN DIE NIET GELIEERD ZIJN AAN OF HET EIGENDOM ZIJN VAN DENTSPLY SIRONA. INFORMATIE DIE U VIA DE WEBSITE VAN DENTSPLY SIRONA VERKRIJGT, SCHEPT GEEN GARANTIE DIE NIET NADRUKKELIJK HIERIN WORDT VERMELD. DENTSPLY SIRONA WIJST ZONDER BEPERKING ALLE GARANTIES AF TEN AANZIEN VAN DE BESCHIKBAARHEID EN HET STORINGSVRIJ FUNCTIONEREN VAN DE WEBSITE. DENTSPLY SIRONA GARANDEERT OOK NIET DAT GEBREKEN WORDEN HERSTELD OF DAT DE WEBSITE VAN DENTSPLY SIRONA VRIJ IS VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN. HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE IS VOOR UW EIGEN RISICO, INHOUD VAN DEZE WEBSITE, GEDOWNLOAD OF OP ANDERE WIJZE VERKREGEN, WORDT VERSTREKT OP UW EIGEN RISICO, EN UITSLUITEND U BENT VERANTWOORDELIJK VOOR SCHADE AAN UW COMPUTERSYSTEEM OF VERLIES VAN GEGEVENS DAT MOGELIJK HET GEVOLG IS VAN UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE, INCLUSIEF, MAAR ZONDER BEPERKING SCHADE DIE HET GEVOLG IS VAN COMPUTERVIRUSSEN. NB: IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN WORDT DE UITSLUITING VAN IMPLICIETE GARANTIES MOGELIJK NIET TOEGESTAAN, DUS SOMMIGE VAN BOVENGENOEMDE UITZONDERINGEN ZIJN WELLICHT NIET OP U VAN TOEPASSING.

Afwijzing van schade en beperking van aansprakelijkheid.

IN GEEN GEVAL IS DENTSPLY SIRONA, NOCH ANDERE PARTIJEN DIE BETROKKEN ZIJN IN HET ONTWERP, DE PRODUCTIE OF DE LEVERING VAN DE WEBSITE AANSPRAKELIJK VOOR DIRECTE, INCIDENTELE, GEVOLG-, INDIRECTE, SPECIALE SCHADE OF PUNITIEVE SCHADEVERGOEDING VOORTVLOEIEND UIT UW BEZOEK AAN OF GEBRUIK VAN DE WEBSITE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT SCHADE AAN EIGENDOM, VERLIES VAN GEBRUIK, ONDERBREKING VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN, ECONOMISCH VERLIES, VERLIES VAN GEGEVENS OF VERLIES VAN WINST, ONGEACHT DE VORM VAN DE MAATREGELEN (INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT CONTRACT, NALATIGHEID OF ANDERE ONRECHTMATIGE HANDELINGEN), ZELFS ALS DENTSPLY SIRONA OF HAAR ZAKELIJKE PARTNERS, WERKNEMERS, VERTEGENWOORDIGERS OF GELIEERDE BEDRIJVEN OP DE HOOGTE ZIJN GEBRACHT OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE OF VERLIES. GELDENDE WETGEVING SLUIT MOGELIJK DE BEPERKING OF UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID, OF INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE UIT, DUS DE BOVENSTAANDE BEPERKING OF UITSLUITING IS WELLICHT NIET VAN TOEPASSING OP U. IN HET GEVAL DAT DEZE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID NIET AFGEDWONGEN KAN WORDEN, IS DE AANSPRAKELIJKHEID VAN DENTSPLY SIRONA OF ANDERE PARTIJEN DIE BETROKKEN ZIJN BIJ HET ONTWERP, DE PRODUCTIE OF DE LEVERING VAN DE WEBSITE, IN VERBAND MET DE WEBSITE VOLGENS WELK VERMOEDEN VAN AANSPRAKELIJKHEID DAN OOK, ONGEACHT OF DIT VOLGENS CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD (TORT), STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS IS, IN GEEN GEVAL HOGER DAN $250.000 IN TOTAAL, ONGEACHT OF DERGELIJKE PARTIJEN ZIJN GEÏNFORMEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

Vrijwaring.

U stemt ermee in Dentsply Sirona en haar directeuren, functionarissen, werknemers, in opdracht werkende zakelijke partners, personeel en gelieerde bedrijven (gezamenlijk de 'Partijen Dentsply Sirona ') te vrijwaren, te verdedigen en te behoeden voor aansprakelijkheid, verlies, vorderingen en kosten, inclusief redelijke vergoedingen en uitgaven voor juridische bijstand, in verband met uw schending van deze Gebruiksvoorwaarden of uw gebruik van de Website. U vrijwaart en behoedt Dentsply Sirona voor en tegen iedere vordering, rechtszaak of procedure die wordt gevoerd tegen Partijen Dentsply Sirona voortvloeiend uit, of gerelateerd aan de schending van auteursrechten of ander intellectueel eigendomsrecht of andere rechten van derden die zijn opgenomen in uw Gebruikersbijdragen en/of ander schending van wet of inbreuk op contractuele verplichtingen in verband met de Gebruikersbijdragen. U vrijwaart en behoedt Partijen Dentsply Sirona voor en tegen alle vorderingen, schadevergoedingen en kosten die direct of indirect het gevolg zijn van het gebruik, de beschikking, de reproductie, de publicatie of de openbare communicatie van de Gebruikersbijdragen.

Functies Sociale Media.

De Website kan bepaalde functies van sociale media bevatten waardoor u: (1) kunt linken van uw eigen website of een website van derden naar bepaalde inhoud op deze Website; (2) e-mails of andere communicatie met bepaalde inhoud kunt versturen, of links naar bepaalde inhoud op deze Website kunt maken; of (3) beperkte delen van inhoud van deze Website kunt laten weergeven of naar het schijnt te laten weergeven, op uw eigen website of die van derden. U mag deze functies uitsluitend gebruiken zoals ze verstrekt zijn door Dentsply Sirona, uitsluitend met betrekking tot de context waarin ze worden weergegeven, en voor het overige in overeenstemming met eventuele aanvullende voorwaarden die Dentsply Sirona stelt in verband met dergelijke functies. Met inachtneming van het voorgaande, is het niet toegestaan: (1) een link te maken vanaf een website die niet uw eigendom is; (2) de Website of delen daarvan weer te laten geven, of het te doen lijken of deze worden weergegeven door, bijvoorbeeld te framen, te deeplinken, of inline te linken naar een andere website; (3) een link te maken naar een deel van de Website anders dan de startpagina; (4) op andere wijze actie te ondernemen met betrekking tot de inhoud van deze Website die niet consistent is met de overige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden. U stemt ermee in mee te werken met Dentsply Sirona om ieder ongeoorloofd framen of linken direct te doen stoppen. Dentsply Sirona behoudt zich het recht voor de toestemming om te linken zonder kennisgeving in te trekken. Dentsply Sirona mag alle functies van sociale media en alle links op ieder moment zonder kennisgeving, naar haar goeddunken, deactiveren.

Gebruikersbijdragen.

Alle communicatie of materiaal die u doorstuurt naar de Website via elektronische mail of op andere wijze, inclusief gegevens, vragen, commentaren en suggesties, die kunnen bestaan uit tekstuele inhoud en mogelijk foto's, video's, afbeeldingen, audiobestanden, andere soorten inhoud of koppelingen naar dergelijke inhoud, indien toegestaan door de Website (gezamenlijk 'Gebruikersbijdragen' genoemd), is, en wordt behandeld, als niet-vertrouwelijk en niet aan eigendomsrechten gebonden. Gebruikersbijdragen kunnen worden gebruikt, gekopieerd, gewijzigd, aangepast, openbaar worden weergegeven en vertaald door Dentsply Sirona of haar gelieerde bedrijven voor welk doel dan ook, zonder beperkingen, inclusief maar niet beperkt tot, reproductie, bekendmaking, overdracht, publicatie, uitzending, en posting onder een niet-herroepbare, wereldwijde, eeuwige, niet-exclusieve licentie zonder royalty's. Voorts staat het Dentsply Sirona vrij om ideeën, concepten, kennis of technieken die worden vermeld in de Gebruikersbijdragen vrij te gebruiken voor welk doel dan ook, inclusief maar niet beperkt tot, ontwikkeling, productie en op de markt brengen van producten met gebruik van dergelijke informatie. Dentsply Sirona houdt zich het recht voor, om soeverein en zonder kennisgeving, Gebruikersbijdragen te verwijderen of te wissen. Dentsply Sirona heeft ook het recht uw identiteit te onthullen aan derden die vorderen dat Gebruikersbijdragen die door u op de Website zijn geplaatst of geüpload, een schending van hun intellectuele eigendomsrechten zijn of recht op privacy schenden.

Hoewel Dentsply Sirona soms de discussies, chats, postings, zendingen, prikborden en dergelijke op de Website controleert of bekijkt, is Dentsply Sirona hiertoe niet verplicht en accepteert geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid die voortvloeit uit de inhoud van dergelijke locaties, noch voor fouten, smaad, laster, kwaadsprekerij, nalatigheden, onwaarheden, onzedelijkheid, pornografie, godslastering, gevaar of onjuistheden in informatie op dergelijke locaties op de Website. Het is niet toegestaan onwettig, bedreigend, lasterlijk, smadelijk, obsceen, opruiend, beledigend, pornografisch of godslasterlijk materiaal te plaatsen, noch enig materiaal dat een strafbaar feit kan bevatten of gedrag aanmoedigt dat gezien kan worden als een strafbaar feit, of aanzet tot burgerlijke aansprakelijkheid of op andere wijze leidt tot schending van de wet. Dentsply Sirona zal volledig samenwerken met alle overheden en gerechtelijke instanties die Dentsply Sirona verzoeken of verplichten om de identiteit van personen die dergelijke informatie of materialen plaatsen, te onthullen.

Klachten inzake auteursrechten. 

Dentsply Sirona heeft een beleid aangenomen dat voorziet in de beëindiging, in voorkomende gevallen, van gebruikers van de Website die herhaaldelijk auteursrechtelijke bepalingen schenden. Dentsply Sirona kan, in voorkomende gevallen en naar eigen goeddunken, de accounts van gebruikers die mogelijk het intellectueel eigendom van derden schenden, deactiveren en/of beëindigen. Als u van mening bent dat er materiaal beschikbaar is via de Website waardoor auteursrecht wordt geschonden, dient u Dentsply Sirona hiervan in kennis te stellen door middel van de kennisgevingsprocedure voor vermeende inbreuk volgens de Wet Auteursrechten Digitale Millennium (Digital Millennium Copyright Act (DMCA)) 17 U.S.C. Art.512(c)(2). Dentsply Sirona zal prompt handelen om het materiaal dat vermeend inbreuk maakt te verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk te maken en zal daarbij de procedures volgen die in de DMCA worden gespecificeerd om de vordering tussen de kennisgevende partij en vermeende inbreukmaker die het materiaal leverde, op te lossen. U kunt een kennisgeving betreffende inbreuk volgens de DMCA zenden naar: Copyright Agent, Michael Friedlander, Dentsply Sirona, 3030 47th avenue, Suite 500, LIC, NY 11101, VS, copyrightagent@dentsplysirona.com.

Stuur de volgende, schriftelijke kennisgeving aan de Copyright Agent van Dentsply Sirona:

1.      Identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk of het overige intellectueel eigendom waarop naar uw zeggen inbreuk is gemaakt.

2.      Geef aan waar het materiaal, dat naar uw zeggen inbreuk maakt, zich op de Website bevindt, met zodanige informatie dat Dentsply Sirona het op de            Website kan vinden.

3.      Uw verklaring dat u te goeder trouw gelooft dat het betwiste gebruik niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht, zijn of haar agent, of            de wet.

4.      Uw verklaring waarin u stelt, op straffe van meineed, dat (a) de bovenstaande informatie in uw bericht nauwkeurig is, en (b) dat u de eigenaar bent            van het betreffende auteursrecht, of dat u bevoegd bent om op te treden namens die eigenaar.

5.      Uw adres, telefoonnummer, en e-mailadres.

6.      Uw fysieke of elektronische handtekening.

Inhoud Derden en links van de Website.

De Website kan inhoud bevatten die door derden is verstrekt. Alle uitspraken en/of standpunten die worden gedaan of ingenomen in dit materiaal, anders dan de inhoud die door Dentsply Sirona wordt verstrekt, zijn uitsluitend de standpunten en de verantwoordelijkheid van de persoon of de entiteit die deze materialen verschaft. Deze materialen geven niet noodzakelijkerwijs de mening van Dentsply Sirona weer, en Dentsply Sirona is niet verantwoordelijk of aansprakelijk jegens u of derden voor de inhoud, nauwkeurigheid, volledigheid, tijdigheid of beschikbaarheid van materialen die door derden worden verstrekt. Links naar andere websites of bronnen die op de Website worden vermeld, worden uitsluitend voor uw gemak vermeld. Dentsply Sirona heeft geen controle over de inhoud van dergelijke websites of bronnen, en accepteert geen verantwoordelijkheid hiervoor, of voor verlies of schade voortvloeiend uit uw gebruik van deze websites. Als u besluit een website van een derde te bezoeken die is gelinkt via deze Website, doet u dit volledig op eigen risico en gelden de gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring van die website.

Wijzigingen van de Website en Gebruiksvoorwaarden.

Dentsply Sirona kan op ieder moment en naar haar eigen goeddunken deze Gebruiksvoorwaarden herzien of actualiseren. Alle wijzigingen gelden vanaf het moment dat ze zijn gepubliceerd en zijn van toepassing op de toegang tot en het hierop volgende gebruik van de Website. Wanneer u doorgaat gebruik te maken van de Website na het plaatsen van herziene Gebruiksvoorwaarden, betekent dit dat u de wijzigingen accepteert en hiermee akkoord gaat. Dentsply Sirona houdt zich het recht voor, naar haar eigen goeddunken en zonder kennisgeving, de Website en alle diensten of materiaal die zij op deze Website verstrekt, in te trekken of te wijzigen.

Toegang tot de Website en Beveiliging van het account.

U bent verantwoordelijk voor: (1) het uitvoeren van alle handelingen die nodig zijn voor u om toegang tot de Website te krijgen, en (2) de zorg dat alle personen die toegang hebben tot de Website via uw internetaansluiting zich bewust zijn van deze Gebruiksvoorwaarden en deze naleven. Om toegang te krijgen tot de Website en sommige bronnen die hierop worden aangeboden, kan aan u worden gevraagd om bepaalde registratiegegevens of andere informatie te verschaffen. Het is een voorwaarde voor uw gebruik van de Website dat alle informatie die u op de Website verstrekt, correct, actueel en volledig is. Als u een gebruikersnaam, wachtwoord of andere informatie kiest of toegewezen krijgt, als onderdeel van onze veiligheidsprocedures, moet u deze informatie als vertrouwelijk behandelen en deze niet onthullen aan andere personen of entiteiten. Daarnaast erkent u dat uw account persoonlijk is en u stemt er mee in andere personen of entiteiten geen toegang tot deze Website of delen daarvan te geven via uw gebruikersnaam, wachtwoord of overige veiligheidsinformatie. U stemt ermee in Dentsply Sirona direct te informeren over ongeoorloofde toegang tot of gebruik van uw gebruikersnaam of wachtwoord of van overige schending van de veiligheid. U stemt er ook mee in dat u uitlogt uit uw account aan het eind van iedere sessie. U moet vooral voorzichtig zijn wanneer u uw account opent vanaf een openbare of gedeelde computer, zodat anderen niet uw wachtwoord of overige persoonlijke informatie kunnen zien of registreren. Dentsply Sirona houdt zich het recht voor, op ieder moment, naar eigen goeddunken, gebruikersnamen, wachtwoorden of andere identificatiemiddelen te deactiveren, ongeacht of deze door u zijn gekozen of aan u zijn verstrekt.

Toepasselijk recht.

Alle zaken die verband houden met deze Website en deze Gebruiksvoorwaarden en alle geschillen of vorderingen die hieruit voortvloeien of hieraan zijn gerelateerd (in ieder geval, inclusief niet-contractuele geschillen of vorderingen) worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens de interne wetgeving van de staat New York, waarbij keuze of de bepalingen of regels ten aanzien van de strijdigheid met wettelijke regels niet in aanmerking worden genomen (ongeacht of dit de Staat New York of een ander rechtsgebied betreft). Iedere rechtsprocedure, (rechts)vordering of gerechtelijke procedure voortvloeiend uit of in verband met deze Gebruiksvoorwaarden of de Website, wordt uitsluitend ingesteld bij de federale rechtbanken van de Verenigde Staten of de rechtbanken van de staat New York. U doet afstand van alle bezwaren tegen uitoefening van de rechtsmacht over u van of het verschijnen in deze rechtbanken.

Afstandsverklaring en Scheidbaarheid.

Een afstandsverklaring van Dentsply Sirona van voorwaarden zoals bepaald in deze Gebruikersvoorwaarden wordt niet geacht een verdere of voortdurende afstandsverklaring te zijn van dergelijke voorwaarden, of een afstandsverklaring van andere voorwaarden, en het nalaten van Dentsply Sirona om een recht of bepaling uit deze Gebruikersvoorwaarden aan te voeren geldt niet als een afstandsverklaring van een dergelijk recht of een dergelijke bepaling. Indien een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden door een rechtbank of een ander tribunaal van een bevoegd rechtsgebied als ongeldig, illegaal of niet-afdwingbaar wordt beschouwd, wordt een dergelijke bepaling uitgesloten of tot het noodzakelijke minimum beperkt, zodat de overblijvende bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden volledig van kracht blijven.

Gehele Overeenkomst.

Deze Gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid bevatten de enige en volledige overeenkomst tussen u en Dentsply Sirona met betrekking tot de Website en vervangen alle voorgaande en tijdelijke afspraken, overeenkomsten, voorstellingen en garanties, zowel schriftelijk als mondeling, met betrekking tot de Website.

©2016 Dentsply Sirona. Dentsply Sirona en de Dentsply Sirona Merkaanduiding zijn geregistreerde handelsmerken van Dentsply Sirona. Sponsor: Dentsply Sirona